Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

jestsuper

– Czy opuścił Cię kiedyś ktoś, kogo kochałaś?
– Owszem. Zawsze ktoś kogoś opuszcza. Czasem ten drugi cię ubiegnie.
– I co wtedy zrobiłaś?
– Wszystko. Wszystko, ale to nic nie pomogło. Byłam strasznie nieszczęśliwa.
– Długo?
– Tydzień.
– To niedługo.
– Cała wieczność, jeśli się jest naprawdę nieszczęśliwym. Każda cząstka mojej istoty tak była nieszczęśliwa, że kiedy tydzień minął, wszystko się wyczerpało. Moje włosy były nieszczęśliwe, skóra, łóżko, nawet suknie. Nieszczęście wypełniło mnie tak całkowicie, że nic poza nim nie istniało. A kiedy nic już nie istnieje, nieszczęście przestaje być nieszczęściem, bo nie ma go z czym porównać. I wtedy następuje kompletne wyczerpanie. I wtedy to mija.
Powoli zaczyna się żyć na nowo.

— Erich Maria Remarque
Reposted fromyourtitle yourtitle viasavor savor
7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakingaaa kingaaa
jestsuper
8166 f1c8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasavor savor
jestsuper
7020 0d17 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viasavor savor

April 30 2015

3543 a415 500

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

April 27 2015

jestsuper
jestsuper
    
If I am harsh with you, it is only because you are doing it wrong.
Reposted fromfriends friends vialaluna laluna

April 25 2015

jestsuper
0989 14a4 500
Kultura przede wszystkim!
Reposted fromissul issul viaarrependimento arrependimento

April 22 2015

jestsuper
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viasavor savor

April 10 2015

3801 9480 500
Reposted fromtron tron viaEdgi Edgi

April 03 2015

jestsuper
jestsuper
3109 ca31
Reposted fromsoupersonn soupersonn viaEdgi Edgi
jestsuper
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafriends friends

April 02 2015

jestsuper
4636 70b7 500
Reposted fromkarli2 karli2 viafriends friends
jestsuper
2682 c052
Reposted fromblackdrama blackdrama viakingaaa kingaaa
jestsuper
jestsuper
5089 e556 500
Reposted fromkjuik kjuik viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
jestsuper
5528 d563 500
jednak nie wiosna...
jestsuper
7743 2ae7
Reposted fromrol rol viaCryMeARiver CryMeARiver
5649 216e 500

mehjerome:

brattylifts:

AGGRESSIVE

Straight to the point.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl